Over Echte Voetballers
FAQ
Spelregels
Adverteren
Gebruikersvoorwaarden
Privacybeleid
Pers
Contact

Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de besloten vennootschap Echte Voetballers B.V., kantoorhoudende te (2515 VK) Den Haag, aan Spaarneplein 2 (KvK nummer 60690348) die van toepassing zijn op jouw gebruik van het platform van Echte Voetballers. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van het platform.

Artikel 1. Definities
1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Account: een op het Platform aangemaakte persoonlijke pagina, op welke pagina je na inloggen met je Inloggegevens Content kunt uploaden, bekijken en beoordelen;

Content: alle informatie, gegevens en/of bestanden die je aan Echte Voetballers ter beschikking stelt bij het gebruik van het Platform, waaronder begrepen de informatie (al dan niet over jezelf) die je plaatst op je Account, video’s (inclusief meta-data), afbeeldingen, geluidsfragmenten, berichten en opmerkingen (comments);

Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van het Platform en daartoe een Account heeft aangemaakt, hierna ook onder meer aangeduid als ‘je’, ‘jouw’ of ‘jij’;

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Echte Voetballers;

Inloggegevens: de door jou aangemaakte, geheime combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, dan wel de inloggegevens van jouw gekoppelde social media- account(s) waarmee je toegang kunt krijgen tot het Platform en jouw Account;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partij: een partij (jij en/of Echte Voetballers) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Platform: de digitale en op afstand toegankelijke applicatie van Echte Voetballers, toegankelijk via de website van Echte Voetballers en/of een mobiele applicatie, via welke applicatie je onder meer toegang tot je Account kunt krijgen, Content kunt plaatsen en materiaal van anderen kunt bekijken en beoordelen; Privacybeleid: het Privacybeleid van Echte Voetballers, te raadplegen via www.echtevoetballers.nl/privacy.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van het Platform en alle rechtshandelingen en overeenkomsten waarbij Echte Voetballers en jij betrokken zijn.

2.2 Echte Voetballers is gerechtigd om deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden zal op het Platform terug te vinden zijn en je krijgt een melding zodra de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Als je gebruik blijft maken van het Platform nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, accepteer je daarmee de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden, kun je je Account verwijderen, waarmee het gebruik van het Platform niet langer mogelijk is.

2.3 Eventuele gebruiks- en/of algemene voorwaarden die jij hanteert zijn op jouw gebruik van het Platform niet van toepassing.

Artikel 3. Toegang tot het Platform
3.1 Om gebruik te kunnen maken van het Platform dien je een Account aan te maken op de manier zoals beschreven op het Platform. Tijdens de registratie moet je Inloggegevens opgeven, waarmee je toegang tot alle functionaliteiten van het Platform kunt verkrijgen. Je kan ook gebruik maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van je bestaande Facebook-, Google- of Instagram-account als Inloggegevens.

3.2 Je staat er voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken.

3.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, dien je van je ouders of voogd toestemming te hebben voor het aanmaken van een Account. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een Account en gebruikmaken van het Platform.

3.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je Inloggegevens. Het is niet toegestaan je Inloggegevens aan derden te verstrekken of derden op wat voor manier dan ook toegang te geven tot je Account. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via je Inloggegevens van het Platform wordt gemaakt. Echte Voetballers mag ervan uitgaan dat je daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Inloggegevens. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat jouw Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet je Echte Voetballers daarvan op de hoogte stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van je Inloggegevens.

3.5 Echte Voetballers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden.

3.6 Echte Voetballers is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van (delen van) het Platform aan te brengen en/of te stoppen met het aanbieden van het Platform, zonder op enige wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens jou. Indien je je niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is je enige mogelijkheid om het Platform niet meer te gebruiken en je Account te verwijderen.

Artikel 4. Gebruik van het Platform
4.1 Je aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het moment van gebruik (gebruik op “as is” basis).

4.2 Je erkent en aanvaardt dat Echte Voetballers alleen een Platform biedt waarmee Gebruikers Content kunnen plaatsen en bekijken en waarmee ze met elkaar kunnen communiceren. Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van het Platform verricht. Echte Voetballers is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die door middel van het Platform wordt verkregen.

4.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mag je met het Platform geen handelingen verrichten die voor een andere partij, waaronder Echte Voetballers, schadelijk (kunnen) zijn. Je gedraagt je altijd sportief. In het bijzonder is het je niet toegestaan om gedrag te vertonen dat, c.q. Content te plaatsen die:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend is;
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat of die bedoeld is om technische beschermingsmaatregelen van het Platform te omzeilen;
c. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat je bij Echte Voetballers betrokken bent;
d. bestaat uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
e. bestaat uit het gebruiken van het Platform voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
f. discriminerend is te zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend zijn, al dan niet ten opzichte van een andere gebruiker van het Platform;
g. naar de mening van Echte Voetballers in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten;
h. het plegen van illegale activiteiten bevordert;
i. bestaat uit kettingbrieven, junk mail of spamming en/of wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie opvraagt voor commerciële of illegale doeleinden.
j. bestaat uit het op enigerlei wijze gebruiken van het Platform voor commerciële doeleinden, tenzij Echte Voetballers daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven of wanneer dat toegestaan is op grond van de aard van je abonnementsvorm (bijvoorbeeld in geval van een abonnement voor pers/media of talentscouts);
k. inbreuk maken op de rechten van Echte Voetballers en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
l. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
m. de belangen en goede naam van Echte Voetballers kunnen schaden.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, waaronder de via het Platform toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, pagina´s, look-and-feel, broncodes en al het video-, audio-, of fotomateriaal dat niet als Content kwalificeert, berusten bij Echte Voetballers en/of haar licentiegever(s).

5.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Echte Voetballers je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en voor zover noodzakelijk om van het Platform gebruik te kunnen maken. Gebruik van het Platform voor commerciële doeleinden is enkel toegestaan wanneer Echte Voetballers daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.3 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten (waar van toepassing) met betrekking tot de Content die je plaatst. Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Echte Voetballers een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om
(i) de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken op het Platform en via andere media-kanalen, in de breedste zin van het woord; en
(ii) de Content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met het Platform;

5.4 Door het plaatsen van Content doe je uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten die je bezit zoals genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

5.5 Je staat er jegens Echte Voetballers voor in dat je gerechtigd bent de Content op het Platform te plaatsen, dat je volledig gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in art. 5.3 aan Echte Voetballers te verlenen en dat de Content geen inbreuk maakt op enig (Intellectueel Eigendoms)recht van een derde, waaronder in het bijzonder begrepen de rechten die derden ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (privacy) bezitten.

5.6 Je bent niet gerechtigd om (delen van) het Platform te downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineeren en openbaar te maken. Je bent ook niet gerechtigd om substantiële delen op te vragen of te hergebruiken of niet-substantiële delen van het Platform voor andere doeleinden systematisch en herhaald op te vragen of te hergebruiken dan genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden of waarin de wet voorziet.

5.7 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 6. Privacy
6.1 Tijdens het aanmaken van je Account en gedurende het gebruiken van het Platform, verstrek je (persoons)gegevens aan Echte Voetballers. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacybeleid van Echte Voetballers en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 7. Garanties en vrijwaringen
7.1 Echte Voetballers streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van het Platform. Echte Voetballers geeft echter geen garantie dat (alle onderdelen van) het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

7.2 Echte Voetballers is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens jou voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van (onderdelen van) Echte Voetballers. Evenmin is Echte Voetballers aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van Content.

7.3 Echte Voetballers sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en Content. vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de informatie die daarmee door jou wordt verkregen, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Echte Voetballers is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

7.4 Echte Voetballers spant zich naar beste kunnen in om de Content die jij uploadt onverwijld op het Platform te plaatsen en voor andere gebruikers zichtbaar te maken, maar je accepteert dat dit enige tijd kan duren in verband met bijvoorbeeld drukte op het Platform of storingen. Echte Voetballers kan niet garanderen dat Content altijd goed en zonder haperingen zichtbaar is. Echte Voetballers behoudt zich het recht voor om Content wegens bijvoorbeeld de inhoud, omvang en/of kwaliteit niet te plaatsen of op enig moment te verwijderen.

7.5 Je kan ervoor kiezen om Echte Voetballers te koppelen aan een extern social media- platform zoals Facebook of Instagram, zodat geplaatste Content kan worden gedeeld via dergelijke platforms. Door het delen van Content via het Platform op andere sociale media, verklaar je dat je gerechtigd bent om de Content op deze externe platforms beschikbaar te stellen, in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden van dergelijke platforms.

7.6 Je garandeert dat je het Platform te allen tijde zal gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, met name ten aanzien van het plaatsen en de inhoud van Content. Je vrijwaart Echte Voetballers van iedere vordering van een derde, waaronder begrepen andere gebruikers van het Platform, die betrekking heeft op de stelling dat
i) de Content die jij hebt geplaatst of laten plaatsen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van deze derden,
ii) jij op enige wijze inbreuk maakt op de privacy van deze derde,
iii) je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en iv) er sprake is van enig ander onrechtmatig gebruik.

7.7 Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van Echte Voetballers.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Echte Voetballers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van haar Content en het Platform, noch voor het gebruik door Gebruikers van haar Platform. Het gebruik van het Platform is te allen tijde voor rekening en risico van de Gebruiker.

8.2 Je bent jegens Echte Voetballers aansprakelijk voor, en vrijwaart Echte Voetballers volledig van, alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Echte Voetballers lijdt of maakt ten gevolge van
(i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door jou
(ii) enig handelen van jou bij het gebruik van Echte Voetballers of
(iii) een onrechtmatige daad.

8.3 Indien Echte Voetballers aansprakelijk is jegens jou voor schade uit welke hoofde dan ook, is Echte Voetballers uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die je lijdt als gevolg van een aan Echte Voetballers toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 150,- bedragen.

8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak; en
d. redelijke kosten die je maakt om de prestatie van Echte Voetballers in overeenstemming te brengen met wat Partijen daarover zijn overeengekomen.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Echte Voetballers voor andere dan directe schade, zoals beschreven in artikel 8.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

8.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Echte Voetballers zelf of haar leidinggevenden.

8.7 De aansprakelijkheid van Echte Voetballers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien je Echte Voetballers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Echte Voetballers ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Echte Voetballers in staat is adequaat te reageren.

8.8 Je dient directe schade (in de zin van dit Artikel 8) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan Echte Voetballers te melden. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Echte Voetballers is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze beperking geldt niet indien je redelijkerwijs aannemelijk maakt dat een tijdige reactie redelijkerwijs niet van je verlangd kon worden.

Artikel 9. Duur en beëindiging 9.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van Echte Voetballers te staken Gebruiksvoorwaarden Echte Voetballers en je Account te verwijderen.

9.2 In aanvulling op andere (rechts)middelen die Echte Voetballers ten diensten staan, is Echte Voetballers te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om jouw activiteiten in verband met Echte Voetballers (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) je handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
(ii) Echte Voetballers van mening is dat handelingen van jou schade aan derden of Echte Voetballers kunnen toebrengen.
Zonder dat dit kan leiden tot enig recht van jou op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Echte Voetballers.

9.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen, om welke reden dan ook, vervalt per direct je recht om het Platform te gebruiken en wordt je de toegang tot het Platform ontzegd. Echte Voetballers blokkeert bij beëindiging jouw Account en kan de Content die je hebt geplaatst anonimiseren. Voor zover Echte Voetballers beschikt over overige informatie met betrekking tot jou (niet zijnde Content), wordt deze informatie vernietigd of geanonimiseerd. Echte Voetballers is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, Content of overige informatie aan jou te verstrekken en/of te converteren.

9.4 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen, om welke reden dan ook, komt het gebruiksrecht van Echte Voetballers ten aanzien van jouw Content, als bedoeld in Artikel 5.3, niet te vervallen.

Artikel 10. Melding onrechtmatige informatie
10.1 Echte Voetballers neemt geen kennis van de inhoud van de Content. Indien je van mening bent dat Content inbreuk maakt op een recht van jou of een derde, dan wel anderszins onrechtmatig is, kun je daarvan melding maken door middel van het daartoe ingerichte meldingssysteem op het Platform. Bij een dergelijke melding zal je altijd gemotiveerd onderbouwen waarom je van mening bent dat de Content inbreukmakend dan wel onrechtmatig is.

10.2 Na ontvangst van een of meer klachten, meldingen of verzoeken met betrekking tot vermeend onrechtmatige Content, zal Echte Voetballers onverwijld de inhoud van de Content beoordelen. Echte Voetballers is gerechtigd om in dergelijke gevallen maatregelen te treffen, zoals het ontoegankelijk maken of verwijderen van Content, het blokkeren van het profiel van de gebruiker die de Content heeft geplaatst en het – onder voorwaarden – verstrekken aan derden van persoonsgegevens van de gebruiker die de onrechtmatige Content heeft geplaatst.

10.3 Echte Voetballers behoudt zich het recht om niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering c.q. blokkering van Content of stopzetting van een account over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Echte Voetballers bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

10.4 Als je een melding van onrechtmatige Content doet, vrijwaar je Echte Voetballers van iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Content of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Echte Voetballers lijdt, nog zal kunnen lijden of die Echte Voetballers dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

10.5 Echte Voetballers respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het behandelen van de melding.

Artikel 11. Varia
11.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van het Platform is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die tussen jou en Echte Voetballers ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

11.3 Echte Voetballers mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan je het gebruik van Echte Voetballers staken en je Account verwijderen.

11.4 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij en Echte Voetballers aan het overblijvende gedeelte verbonden. Echte Voetballers zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Delen met...